Wat we doen

Algemene informatie over projecten.

De focus van ICFON ligt op integrale en geïntegreerde dorpsontwikkeling in Nepal met een nadruk op landbouw- en veeteeltontwikkeling. ICFON adviseert, financiert en controleert de projecten die worden uitgevoerd door lokale partnerorganisaties. We hebben nu projecten met ISARD in Sindhupalchowk en met GFN in Gorkha. Met beide of hun voorganger werken we al geruime tijd samen.

Activiteiten in Nederland

Een nevendoelstelling van ICFON is het verstrekken van informatie over Nepal in Nederland. Tot eind 2021 gebeurde dit o.a. door een kwartaalblad aan de donateurs, met nieuws over Nepal en de projecten. Vanaf 2022 wordt dit voortgezet door middel van een nieuwsbrief.

In principe 4 x per jaar stuurt ICFON een Samachar-Nieuwsbrief naar donateurs en andere belangstellenden (Samachar betekent trouwens ‘nieuws’) met nieuws over Nepal en over onze projecten. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang van de lopende projecten en delen we informatie over de situatie in Nepal. Mocht daartoe aanleiding zijn dan komt er tussentijds een extra nieuwsbrief. Via onze website kunt u zich aanmelden voor de Samachar-Nieuwsbrief.

Op basis van onze jarenlange ervaringen met projecten in de landbouw en veeteelt in Nepal delen we kennis met andere stichtingen e.d. en denken we met hen mee als daarom wordt gevraagd.

Op verzoek geven onze vrijwilligers lezingen bij bedrijven, kerken en op scholen. Verder staat ICFON  met infomateriaal en (Nepalese) cadeau-artikelen op markten. Voor basisscholen heeft ICFON een lespakket ontwikkeld. Nederlandse kinderen maken op deze manier kennis met het dagelijks leven van hun leeftijdsgenootjes in Nepal.

Mocht u interesse hebben in één of meerdere van bovenstaande activiteiten, dan kunt u ons bereiken via info@icfon.nl.

Het betreft altijd dorpen in de bergen met dorpelingen behorende tot een lage kaste of gemarginaliseerde etnische groepen. Vaak hebben zij slechter land, steilere en smallere terrassen, met minder toegang tot water dan de mensen uit dorpen van een hoge kaste. Er is veel analfabetisme onder de volwassenen, mensen bedrijven een traditionele vorm van landbouw met focus op rijst, maïs, wat bladgroente en wat graansoorten. Hierdoor oogsten ze voedsel voor maar 3 – 6 maanden en moeten de mannen ver weg als ‘labour’ werken waarmee ze dan net genoeg geld naar huis kunnen sturen om de rest van het jaar te overleven. Gevolg is dat de familie slechts toegang heeft tot weinig en eenzijdig voedsel.

Onze projecten richten zich eerst op sociale trainingen, opzetten van spaargroepen, leren opkomen voor jezelf (vooral voor vrouwen) en trainingen voor groenteteelt voor eigen gebruik (kitchen garden training). De deelnemers leren over verschillende groenten, hoe ze die kunnen telen, hoe ze zelf mest en compost kunnen maken en ziektes en plagen kunnen bestrijden. Voor degenen met maar weinig land ligt de focus op het houden van geiten, kippen of varkens. In de landbouwtrainingen leren de boeren gaandeweg ook om op grotere stukken land meer commerciële groenteteelt te doen. Ze leren ook welke rechten ze hebben op overheidssteun, het opzetten van coöperaties en hoe ze de groenten/geiten/kippen kunnen verkopen op de markt.

De dorpelingen krijgen een deel (wat zaden, eerste geiten/kippen) als gift en daarnaast krijgen ze ook veel (zaden, dieren, materialen voor kassen, sprinklers voor irrigatie) als lening die ze moeten terugbetalen. Dat laatste is erg belangrijk, want zo leren ze dat dit allemaal waarde heeft en ze een eigen verantwoordelijkheid hebben. Het ontwikkelen van een dorp duurt op deze manier ongeveer 4 jaar en kost ICFON gemiddeld 300 – 500 euro per familie. Daarna hebben deze families, afhankelijk van hun hoeveelheid land, een inkomen van 200 – 1500 euro per jaar, plus genoeg gezond eten voor eigen gebruik voor het hele jaar.

Landbouwtraining
Landbouwtraining
Overzicht Dorpsontwikkeling
Overzicht Dorpsontwikkeling
Klik op het plaatje om te vergroten
Wat doet ICFON in Nederland
Lezingen van ICFON in Nederland
ICFON in Nederland
Lezingen van ICFON in Nederland

Visie van ICFON op hulp aan Nepal

Vanaf de oprichting van ICFON in 1991 is onze visie op hulp aan Nepal overeind gebleven. Wij kiezen voor het ondersteunen van projecten die door Nepalezen worden gestart en uitgevoerd. Deze projecten dragen bij aan de mogelijkheden van individuen en gemeenschappen om hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Belangrijk bij ontwikkeling is het verwerven van kennis. Maar evenzeer zijn er vaardigheden nodig, zoals kunnen lezen, schrijven en je mening uitspreken. Ook spelen zelfkennis en levenshouding een rol in de Nepalese projecten. Hierbij kan men denken aan zaken als zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. De projecten moeten leiden tot het vergroten van de zelfredzaamheid van de Nepalezen. Nadat het project is afgesloten moeten zij zelfstandig verder kunnen met het verbeteren van hun welzijn.

In dit alles verwachten wij professionaliteit en transparantie van onze Nepalese partners. Dit vergt van ICFON een strakke monitoring en besluitvaardigheid in de samenwerking met Nepalese partners.

Dorpsontwikkeling en onderwijsprojecten

Goed onderwijs blijft hoog in het vaandel staan van ICFON. Daarom steunt ICFON de New Tulips’  School, een school voor zeer arme kinderen in Kathmandu. Een school met heel goede resultaten.

De grootste nadruk van onze hulp aan Nepal ligt evenwel op integrale dorpsontwikkeling, waarbij veel aandacht wordt gegeven aan verbeterde (commerciële) landbouw. Dorpsbewoners werken immers hoofdzakelijk in de landbouw en kunnen juist daar, in plaats van door migratie naar de sloppenwijken van de stad, aan de armoede ontsnappen. Dorpsontwikkeling gaat overigens ook weer gepaard met (beter) onderwijs.

Inkomensontwikkeling en zelfredzaamheid

Inkomensontwikkeling kan alleen plaatsvinden met een integrale aanpak. Onderdelen van deze aanpak kunnen bijvoorbeeld zijn: het trainen van de bevolking in landbouwtechnieken, verzorgen van trainingen om vrouwen te leren op te komen voor zichzelf en in het openbaar te spreken,  het opzetten van spaargroepen voor investeringen door microkredieten en trainingen op het gebied van leefwijze en gezondheid. Wij zijn er trots op dat dit alles wordt uitgevoerd door ISARD en GFN, twee Nepalese organisaties! Wij zien inkomensontwikkeling, gepaard aan een verhoogd zelfbewustzijn, als de motor van ontwikkeling in de brede zin en ook als motor voor beter onderwijs en gezondheidszorg. Mondige mensen die een bestaansinkomen hebben kunnen immers hun kinderen naar school sturen en de overheid ertoe aanzetten om zijn taken op het gebied van onderwijs en (basis)gezondheidszorg uit te voeren. Binnen de dorpsontwikkelingsprojecten zien we daar mooie voorbeelden van.

Deze projecten zijn evenwel complex, want het gaat over kennis en mentaliteit, waaraan bij de bewoners zelf behoefte moet bestaan. Er moet bij de bevolking behoefte zijn aan een beter inkomen, beter onderwijs, een zeker niveau van basisgezondheidszorg en last but not least de overtuiging om het lot in eigen hand te nemen. De Nepalese organisaties zetten geen enkel project op zonder de uitdrukkelijke wens van de bevolking, maar hun steun is niet vrijblijvend en vergt inzet van de bevolking zelf. Het is overigens bemoedigend dat een zeer bescheiden financiële impuls, zoals bijvoorbeeld een training, al een buitengewoon positieve impact kan hebben op het leven van een Nepalese dorpsbewoner. Op deze manier bereiken we dat onze hulp aan Nepal tijdelijk is en dat de mensen er niet afhankelijk van worden. Zelfstandigheid is belangrijk! In beeldspraak: wij geven de mensen liever een hengel waarmee ze zelf kunnen leren vissen dan een vis, want die is na één keer op.

Gezondheids en toilettraining voor kinderen
Gezondheids en toilettraining voor kinderen

Uitvoering projecten

Uitvoering projecten door lokale organisaties

ICFON voert zelf geen projecten uit, maar steunt Nepalese organisaties die verantwoordelijk zijn voor hun eigen aanpak. Zij nemen de initiatieven en zij voeren uit. De Nepalese organisaties hebben zelf gekwalificeerd personeel in dienst. De uiteindelijke keuze en opzet van de projecten en de financiële vormgeving gebeurt uiteraard in nauw overleg tussen de Nepalese partners en ICFON.

Zij houden ICFON regelmatig op de hoogte van de voortgang van de projecten. ICFON adviseert de Nepalese organisaties bij de uitvoering van de projecten om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Er is zeer frequent contact per e-mail en/of telefoon. Daarnaast bezoeken vrijwilligers van ICFON (bestuursleden en anderen) de projecten jaarlijks (op eigen kosten). Belangrijk bij al deze contacten zijn natuurlijk de plannen, de voortgang, de resultaten en de verslaglegging van de projecten; met name precieze verantwoording over de besteding van de gelden is cruciaal voor het succes van de samenwerking. Om daarover extra zekerheid te krijgen wordt de verslaggeving van ISARD en GFN jaarlijks gecontroleerd door een Nepalese accountant. De rapporten van die controles worden door ICFON en de Nepalese partners besproken. Op grond daarvan kunnen verbeteringen in de organisaties in Nepal worden doorgevoerd.

Keuze van projecten

Aanvragen door de partners voor hulp aan Nepal kennen een zeer serieuze beoordeling. Elk project wordt op zijn eigen aspecten beoordeeld. Daarvoor zijn moeilijk algemene criteria aan te geven, maar zeker wordt gelet op het volgende:

De aanvragende Nepalese partij doet de aanvragen op basis van professionaliteit. Zij heeft geen religieuze, politieke of etnische banden. ICFON moet voldoende mogelijkheden krijgen om met de organisatie te kunnen communiceren (in het Engels) en om de organisatie te kunnen (laten) controleren, zowel financieel als inhoudelijk.

Het initiatief voor een project komt van de lokale bevolking, of van de organisatie met steun van de lokale bevolking.

Een project richt zich op mensen in moeilijke sociaal-economische situaties, kortom armen, zonder onderscheid in kaste, etniciteit, religie e.d. Participatie van deze mensen is cruciaal en de organisatie met wie ICFON samenwerkt streeft ernaar om zijn eigen bestuur en personeel een zo goed mogelijke afspiegeling te laten zijn van de bevolkingssamenstelling ter plaatse.

Projecten zijn gericht op bestrijding van armoede, verbetering van onderwijs, gezondheidszorg of milieu en richten zich op zelfredzaamheid van de begunstigden aan het einde van het project.

Looptijd van de projecten

Deze kan variëren van drie tot vijf jaar. Planningen lopen echter altijd per jaar en zijn afgeleid uit meerjarenplannen met de looptijd van het project. Resultaten worden per jaar benoemd en beoordeeld, maar evenzeer in meerdere jaren. Een organisatie kan overigens gedurende vele jaren door ICFON worden gesteund, waarbij er sprake is van meerdere projecten, of verschuiving naar andere werkgebieden. Zo ondersteunt ICFON al jarenlang een school voor kinderen van zeer arme sloppenbewoners in Kathmandu (New Tulips’ School), maar ook organisaties als ISARD en GFN  die in vele dorpen in een district werken; sommige dorpen zijn daar gedurende een aantal opeenvolgende jaren projectgebied, andere dorpen zijn oud projectgebied of nieuw projectgebied.

Geitenboerin via microkrediet
Geitenboerin via microkrediet
Zoek

Meld u aan voor de Samachar nieuwsbrief

U ontvangt de nieuwsbrief maximaal 4 keer per jaar en kan deze altijd opzeggen wanneer u wilt.

Na uw inschrijving via dit formulier ontvangt u een email met daarin een bevestigingslink waar u op moet klikken. Pas hierna wordt uw inschrijving doorgevoerd. Veel plezier met het lezen van onze nieuwsbrief.