ICFON ondersteunt de succesvolle projecten in Nepal door middel van subsidies en donaties. Op dit moment telt ICFON ruim 350 trouwe donateurs. Door de overhead kosten minimaal te houden slaagt ICFON erin om nagenoeg alle donaties ook te besteden aan de projecten in Nepal. Veel mensen die in Nepal zijn geweest en daar de grote gastvrijheid hebben ervaren, willen iets ‘terugdoen’ om de materiële positie van de Nepalezen te verbeteren. U kunt dat doen door donateur te worden van ICFON, maar waarom juist ICFON?
 
Succesvolle projecten in NepalIn de praktijk komt het erop neer dat ICFON Nepalese organisaties steunt die werken aan het verbeteren van de toekomst van de armste mensen in Nepal. In het oog springt de steun die ICFON geeft aan een school voor kinderen uit zeer arme families in de hoofdstad Kathmandu. Maar naast dit zeer specifieke doelgroep-onderwijs legt ICFON de nadruk op het verbeteren van de economische positie van straatarme dorpsbewoners door middel van trainingen op het gebied van landbouw en veeteelt. Dit betekent ook vaak dat er eerst wordt begonnen met opbouw van sociale structuren, oprichten van spaargroepen en het geven van elementaire alfabetiseringscursussen. Succesvolle projecten in Nepal starten met een integrale aanpak in zeer achtergestelde gemeenschappen. Door verbeterde landbouw en veeteelt krijgen de boerenfamilies een inkomen. Hierdoor kunnen ze op den duur zelf de meest basale gezondheidszorg en onderwijs voor hun kinderen betalen. Het bouwen van scholen en gezondheidsposten zien we als een zaak van de overheid, maar graag helpen we de bewoners bij het claimen van zulke voorzieningen. Wij ervaren dat sterke bewoners en sterke organisaties leiden tot betere overheidsvoorzieningen, vooral in een land waar maatschappelijke organisaties weinig invloed hebben op een deels falende overheid. ICFON biedt ontwikkelingshulp in Nepal met een bottom up visie. De verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf, waarbij we moeten oppassen dat sommige mensen door culturele factoren geen enkele toegang hebben tot trainingen, voorzieningen of bewonersgroepen (o.a. mensen van lage kaste/etnische groepen). Al sinds 1991 heeft deze aanpak bewezen tot succesvolle projecten in Nepal te leiden!

Succesvolle projecten in Nepal

Stichting ICFON ondersteunt projecten die door Nepalezen zelf zijn geinitieerd en ook door hen zelf worden uitgevoerd. Waar mogelijk voeren de Nepalezen de projecten op vrijwillige basis uit, waar nodig betalen we salarisen uit. De projecten zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de Nepalezen. Na ons vertrek moeten zij zelfstandig verder kunnen met het verbeteren van hun welzijn. We streven er zoveel mogelijk naar afhankelijkheidsrelaties te voorkomen en werken vanuit een zakelijke relatie met onze partners samen. Een goed hart levert niet automatisch goede hulp op! Deze aanpak werkt en leidt tot succesvolle projecten in Nepal!

ICFON heeft zeer lage overhead kosten

We zijn blij dat we er met onze stichting in slagen om vrijwel elke euro aan de projecten en aan het blad te besteden. Doordat we alleen met vrijwilligers werken, bestaan onze overheadkosten voornamelijk uit noodzakelijke kosten, zoals bijvoorbeeld accountantskosten en het drukken van de Samachar. Het bezoeken en het monitoren van de projecten wordt geheel op eigen kosten gedaan door onze bestuursleden en andere vrijwilligers.

De Samachar

Elke donatie, groot en klein, is bij ICFON van harte welkom. Wanneer u € 35,- per jaar of méér doneert, ontvangt u vier keer per jaar ons blad de Samachar. Uw donatie is dan niet alleen een betaling voor het blad, maar vooral voor ondersteuning van de allerarmsten van het Nepalese volk.