Periodieke gift

Als u vijf jaar lang een vast bedrag schenkt aan ICFON, dan kunt u die gift volledig aftrekken bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag. Dit noemen we een periodieke gift. Tot 1 januari 2014 moest voor een periodieke gift een notariële akte opgemaakt en een kopie van het legitimatiebewijs meegezonden worden. Als gevolg van nieuwe wetgeving is dat niet meer nodig.

Uw voordeel bij een periodieke gift

Met een periodieke gift behaalt u belastingvoordeel. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 37% tot 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus. Met dezelfde netto gift kunt u dus meer aan ICFON schenken.

Schenkcalculator

Om uw persoonlijk belastingvoordeel te kunnen berekenen kunt u de schenkcalculator gebruiken. Zo kunt u precies uitrekenen voor welk bedrag u een periodieke gift wil doen.

Hoe krijgt u dit belastingvoordeel?

U krijgt dit belastingvoordeel door eenvoudig de volgende stappen te doorlopen:

  • Download de overeenkomst periodieke gift (pdf) 
  • De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, één voor u en één voor ICFON. Vul beide overeenkomsten volledig in en onderteken beide.
  • Stuur beide exemplaren van de overeenkomst naar de penningmeester van de Stichting ICFON, Wilhelminastraat 1a, 6673 XR Andelst. Let op: u hoeft deze formulieren niet naar de belastingdienst te sturen.
  • ICFON vult op de overeenkomst onder andere enkele codes in, die u t.z.t. moet invullen bij uw belastingaangifte.
  • U ontvangt het exemplaar voor schenker van deze overeenkomst na verwerking en ondertekening door ICFON retour. U dient deze overeenkomst goed te bewaren in uw administratie, omdat de Belastingdienst u kan vragen deze te overleggen.

Betaling van uw periodieke gift

  • Het jaarlijkse bedrag hoeft niet in één keer te worden voldaan. Het bedrag kan ook in termijnen per halfjaar, kwartaal of maand worden betaald.
  • Het makkelijkst is als u ICFON machtigt om uw gift automatisch van uw rekening af te schrijven. Gebruik daarvoor de machtiging tot automatische incasso die u via deze link kunt downloaden. Vul dit formulier in en stuur het ondertekend met de overeenkomst naar de penningmeester.
  • Wanneer u uw periodieke gift in termijnen betaalt, dan wordt het eerste kalenderjaar het jaarbedrag verdeeld over de resterende termijnen van het jaar afgeschreven.
  • De Belastingdienst heeft bepaald dat giften gedaan in het eerste kalenderjaar, maar voor de ingangsdatum van de overeenkomst, niet mee tellen voor de periodieke gift in het eerste kalenderjaar.

Toelichting en vragen

Op de site van de Belastingdienst kunt u de volledige toelichting lezen. En u kunt zich natuurlijk ook wenden tot onze penningmeester Henk Rüger, per email info@icfon.nl of telefonisch 06-10522521.

Legaat of erfenis

Dankzij vele trouwe donateurs is ICFON in staat haar werk voor projecten in Nepal te doen. Maar ook als u er niet meer bent kunt u bijdragen aan een beter leven van meerdere arme Nepalezen. U kunt namelijk overwegen om ICFON in uw testament op te nemen om daarmee arme Nepalezen na uw overlijden te laten delen in uw welvaart . Dat kan in de vorm van een legaat of erfstelling.

Een legaat is een bepaald bedrag of een bepaald percentage van uw nalatenschap; het kan ook een bepaald (kunst)voorwerp zijn. Bij een legaat is het denkbaar dat u een bepaald project wilt steunen. ICFON zal dan binnen de bestaande mogelijkheden er zoveel mogelijk voor zorgen dat uw wensen worden gerespecteerd. Omdat ICFON door de fiscus is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeft ICFON er geen erfbelasting over te betalen. Het volle bedrag van het legaat komt dus ten goede aan ICFON.

Bij een erfstelling benoemt u ICFON tot uw (mede-)erfgenaam. Na verrekening van alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten, schulden en eventueel overige kosten) krijgen de erfgenamen hun deel. Ook hiervoor geldt dat ICFON geen erfbelasting hoeft te betalen.

Over wat het beste bij uw wensen past kan iedere notaris u informeren. Nadere informatie is ook te raadplegen op www.nalaten.nl en bij het Nederlands notariaat. Ook wij zijn eveneens graag bereid uw vragen te beantwoorden.