Visie van ICFON op hulp aan Nepal

Met ruim twintig jaar ervaring met hulp aan Nepal blijft onze visie al vanaf de oprichting overeind. Wij kiezen voor het ondersteunen van projecten die door Nepalezen worden gestart en uitgevoerd. Deze projecten dragen bij aan de mogelijkheden van individuen en gemeenschappen om hun eigen ontwik­keling ter hand te nemen. Belangrijk bij ontwikkeling is het verwerven van kennis. Maar evenzeer zijn er vaardigheden nodig, zoals kunnen lezen, schrijven en je mening uitspreken. Ook spelen zelfkennis en levenshouding een rol in de Nepalese projecten. Hierbij kan men denken aan zaken als zelf­bewustzijn en zelfvertrouwen.

In dit alles verwachten wij wel een zekere mate van professionaliteit en transparantie van onze Nepalese partners, of op zijn minst de bereidheid om die zaken op een acceptabel niveau te brengen. Dit vergt van ICFON een strakke monitoring en besluitvaardigheid in de samenwerking met Nepalese partners.

Dorpsontwikkeling en onderwijsprojecten

Dorpsontwikkeling en hulp aan nepal
Dorpelingen krijgen voorlichting en ook de deelname door vrouwen wordt gestimuleerd

Goed onderwijs blijft hoog in het vaandel staan van ICFON. Daarom steunt ICFON de New Tulip School, een school voor zeer arme kinderen in Kathmandu. Een school met heel goede resultaten. Ook heeft ICFON in Hetauda het kleine Play for Peace project gesteund en afgerond, gericht op een hoger zelfbewustzijn en samenwerkingsgezindheid bij kansarme kinderen dankzij sport op school. En in de dorpen blijven de partners van ICFON actief om deugdelijk onderwijs op poten te zetten.

De grootste nadruk van onze hulp aan Nepal ligt evenwel op in­tegrale dorpsontwikkeling, waarbij veel aandacht wordt gegeven aan verbeterde (commerciële) land­bouw. Dorpsbewoners werken immers hoofdzakelijk in de landbouw en kunnen juist daar, in plaats van door migratie naar de sloppenwijken van de stad, uit de armoede ontsnappen. Dorpsontwikkeling gaat overigens ook weer gepaard met (beter) onderwijs.

Inkomensontwikkeling en zelfredzaamheid

Inkomensontwikkeling kan alleen plaatsvinden met een integrale aanpak. Onderdelen van deze aanpak kunnen bijvoorbeeld zijn: het trainen van de bevolking in landbouwtechnieken of huisnijverheid, het sparen voor investeringen door microkredieten, het tonen van proefsta­tions als voorbeeld, trainingen op het gebied van leefwijze en gezondheid (de zogenaamde “cor­nerstone trainingen”) en een constante zoektocht naar verbetering. Wij zijn er trots op dat dit alles wordt uitgevoerd door Nepalezen zelf! Wij zien inkomensontwikkeling, gepaard aan een ver­hoogd zelfbewustzijn, als de motor van ontwikkeling in de brede zin, en ook als motor voor beter onderwijs en gezondheidszorg. Mondige mensen die een bestaansinkomen hebben kun­nen immers hun kinderen naar school sturen, en de overheid ertoe aanzetten om zijn taken op het gebied van onderwijs en (basis)gezondheidszorg uit te voeren. Binnen de dorpsontwikkelingsprojecten zien we daar mooie voorbeelden van.

Deze projecten zijn evenwel complex, want het gaat over kennis en mentaliteit, waarvoor bij de bewoners zelf behoefte bestaat. Er is, dat moge duidelijk zijn, behoefte aan een beter inkomen, beter onderwijs, een zeker niveau van basisgezondheidszorg, en last but not least de overtuiging om het lot in eigen hand te nemen. De Nepalese organisaties zetten geen enkel project op zonder de uitdrukkelijke wens van de bevolking, maar hun steun is niet vrijblijvend en vergt inzet van de bevolking zelf. Het is overigens bemoedigend dat een zeer bescheiden financiële impuls van enkele euro’s voor bijvoorbeeld een training een buitengewoon positieve impact kan hebben op het leven van een Nepalese dorpsbewoner. Op deze manier bereiken we dat onze hulp aan Nepal tijdelijk is en dat de mensen er niet afhankelijk van worden. Zelfstandigheid is belangrijk!

Uitvoering projecten

Uitvoering projecten door lokale organisaties

ICFON voert zelf geen projecten uit, maar steunt Nepalese organisaties die verantwoordelijk zijn voor hun eigen aanpak. Zij nemen de initiatieven en zij voeren uit. De Nepalese organisaties hebben zelf gekwalificeerd personeel in dienst.

Zij houden ICFON regelmatig op de hoogte van de voortgang van de projecten. ICFON adviseert de Nepalese organisaties bij de uitvoering van de projecten om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Er is zeer frequent contact, met enkele partners zelfs wekelijks of vaker per e-mail en/of telefoon. Daarnaast bezoeken vrijwilligers van ICFON (bestuursleden en anderen) de projecten minimaal één maal per jaar. Belangrijk bij al deze contacten zijn natuurlijk de plannen, de voortgang, de resultaten en de verslaglegging van de projecten; met name precieze verantwoording over de besteding van de gelden is cruciaal voor het succes van de samenwerking.

Keuze van projecten

Aanvragen voor hulp aan Nepal kennen een tamelijk strenge beoordeling. Elk project wordt op zijn eigen aspecten beoordeeld, daarvoor zijn moeilijk algemene criteria aan te geven, maar zeker wordt gelet op het volgende:

  • De aanvragende Nepalese partij heeft een zekere mate van professionaliteit, of is in staat deze snel op te bouwen. Zij heeft geen religieuze, politieke of etnische banden. ICFON moet voldoende mogelijkheden krijgen om met de organisatie te kunnen communiceren (in het Engels) en om te organisatie te kunnen controleren, zowel financieel als inhoudelijk.
  • Het initiatief voor een project komt van de lokale bevolking, of van de organisatie met steun van de lokale bevolking.
  • Een project richt zich op mensen in moeilijke sociaaleconomische situaties, kortom armen, zonder onderscheid in kaste, etniciteit, religie e.d. Participatie van deze mensen is cruciaal, en de organisatie met wie ICFON samenwerkt streeft ernaar om zijn eigen bestuur en personeel een zo goed mogelijke afspiegeling te laten zijn van de bevolkingssamenstelling ter plaatse.
  • Projecten zijn gericht op bestrijding van armoede, verbetering van onderwijs, gezondheidszorg of milieu en richten zich op zelfredzaamheid van de begunstigden aan het einde van het project.

Looptijd van de projecten

Deze kan variëren, maximaal tot drie jaar. Planningen lopen echter altijd per jaar, en bij langere samenwerking zijn er altijd meerjarenplannen van 2 of 3 jaar. Resultaten worden per jaar benoemd en beoordeeld, maar evenzeer in meerdere jaren. Een organisatie kan overigens gedurende vele jaren door ICFON worden gesteund, waarbij er sprake is van meerdere projecten, of verschuiving naar andere werkgebieden. Zo ondersteunt ICFON al jarenlang een school voor kinderen van zeer arme sloppenbewoners in Kathmandu, en het is vooralsnog niet de verwachting dat deze school in zijn geheel zonder enige steun verder kan. Evenzeer ondersteunt ICFON een organisatie die in vele dorpen in een district werkt; sommige dorpen zijn daar gedurende een aantal opeenvolgende jaren projectgebied, andere dorpen zijn oud projectgebied of nieuw projectgebied.